ATEX-certificering

ATEX betyder ATmosphere EXplosible

Eller på dansk bare eksplosiv atmosfære. ATEX-certificeringen dækker over certificering af ATEX-kvalitetsmoduler, som også bliver kaldt PQAN. ATEX er kort fortalt en klassifikation for sikkerhed i et eksplosivt miljø, for eksempel i forbindelse med en produktion, der har med opløsningsmidler at gøre. Det nye ATEX-direktiv indeholder forskellige kvalitetsmoduler, som skal benyttes, når det gælder certificeringen af Ex-produktioner. ATEX-direktivet stiller krav i forhold til dette om et udvidet kvalitetsstyringssystem, og man skal således forstå direktivet som et tillæg til eksisterende kvalitetsstyringssystemer. Disse omfatter forskellige skærpelser og fortolkninger, men i bund og grund handler det om, at man skal anvende kvalitetsstyringssystemer til fremstillingen af materiel eller udstyr i eksplosive atmosfærer. Du kan her i artiklen læse meget mere om ATEX-certificering, herunder hvad den helt konkret dækker over, så du kan vide dig sikker på, at du fremover altid handler helt efter bogen.

 

Krav til kvalitetsmoduler for kategori 1- og 2-materiel

ATEX-direktivet betyder, at man er certificeret til at udføre både overvågning og vurdering af disse kvalitetsstyringssystemer. Man er altså ansvarlig for at udføre disse som bemyndiget organ, og derudover er man certificeret til at udstede et såkaldt Production Quality Assurance Notification, som også bliver kaldt for PQAN. Det betyder altså, at der er angivet nogle helt bestemte krav til disse kvalitetsmoduler, når det kommer til anvendelse af produktcertificering, og det gør sig gældende for kategori 1- samt kategori 2-materiel.

Når man som bemyndiget organ er ansvarlig for at udføre overvågning og vurdering af kvalitetsstyringssystemer, betyder det, at man helt konkret rådgiver til både certificering og godkendelse i overensstemmelse med ATEX-direktivet. Man får altså den nødvendige sparring og vejledning i forhold til ATEX-godkendelse, så man handler i overensstemmelse med direktivet. Det omfatter, som allerede nævnt, en lang række skærpelser og fortolkninger, hvorfor det er en god idé at søge rådgivning hos en instans, der er specialist inden for ATEX-certificering.

 

Få rådgivning til en mere effektiv og grundig proces

Som ekspert inden for vejledning til ATEX-certificering får man hjælp og rådgivning til en mere effektiv og grundig proces. Ydermere bliver der tjekket, at alle produkter og områder er i overensstemmelse med ATEX-direktivet. Der eksisterer to direktiver, der omhandler, når man anvender komponenter eller udstyr i eksplosionsfarlige områder, og det er utroligt vigtigt, at man sørger for at tage disse alvorligt, da det ellers vil kunne få fatale følger. Derfor bør man altid søge hjælp hos en ekspert i ATEX-direktivet, som desuden finder anvendelse på en lang række produkter. Her kan blandt andet nævnes sikringssystemer og materiel, som er beregnet til at blive anvendt i en potentiel, eksplosiv atmosfære som allerede nævnt. Dette er det mest almindelige område, hvor ATEX-direktivet finder anvendelse. Derudover gør det sig også gældende for komponenter, som er fremstillet til indbygning i sikringssystemer og materiel. Endelig drejer det sig om regulerings-, kontrol- og sikkerhedsanordninger til anvendelse uden for en atmosfære, der er potentiel eksplosiv, men som kan bidrage til, at sikringssystemerne eller materiellet er i stand til at fungere sikkert i forhold til risikoen for eksplosion.

 

Forskellige faktorer har betydning for proceduren

Der er altså mange produkter, hvor ATEX-direktivet finder anvendelse. Det er dog vidt forskellige procedurer, der anvendes på disse produkter. Procedurerne afhænger af en lang række faktorer såsom materielkategori og -gruppe, beregnet anvendelse, ikke-elektriske produkter, elektriske produkter, sandsynligheden for tændkilder samt varigheden af den eksplosive atmosfære. Ydermere har det også stor betydning for proceduren, hvilken type eksplosiv atmosfære der er tale om. Det kan for eksempel både være støv- eller gasatmosfære. Ud over det spiller produktionen af det enkelte produkt også ind, og her gør det sig gældende, at der som maksimum må være 5-10 stykker. Endelig stilles der yderligere krav til både kontrol- og kvalitetssystem til serieprodukter. Man anvender således ikke samme procedure på samtlige af de førnævnte produkter, men i stedet går man ind og vurderer dem på baggrund af nævnte faktorer og betingelser. Det er derfor afgørende, at man kan redegøre for alle disse, da det altså har betydning for, hvilken procedure der bør anvendes.

 

Mange beskyttelsesniveauer kræver en ATEX-certificering

De førnævnte parametre fører til forskellige beskyttelsesniveauer. Alt efter, hvilket niveau der er tale om, stilles der yderligere vidt forskellige krav til typeoverensstemmelse. I langt de fleste tilfælde kræver disse godkendelse, altså ATEX-certificering, hos en bemyndiget instans. Det er således deres arbejde at udarbejde procedurer, som er lette at forstå og anvende i praksis, der gennemgår samtlige krav i forhold til ATEX-standarder og -direktivet. Disse bemyndigede instanser har altså den nødvendige erfaring i forhold til at udføre vurderingsprocesser i overensstemmelse med de krav, som ATEX-direktivet stiller. For størstedelen af disse instanser gør det både sig gældende, når det kommer til projekter, de udfører i samarbejde med en anden bemyndiget instans, og når det kommer til selvcertificerende projekter, hvor de indgår i tæt samarbejde med den pågældende fabrikant. I disse projekter er der blevet foretaget vurderinger af både anlæg og produkter, så man har sikret, at de er i overensstemmelse med ATEX-direktivet, før de er blevet enten markedsført eller blevet brugt.

 

ATEX-godkendelse i henhold til brugerdirektivet

ATEX-direktivet omfatter ATEX-godkendelse i henhold til brugerdirektivet. Dette vedrører forbedring af både sundhedsbeskyttelse samt sikkerhed for arbejdsgivere, der potentielt kan udsættes for fare for eksplosiv atmosfære af forskellig karakter. Brugerdirektivet stiller forskellige krav til arbejdsgiveren om beskyttelse samt forebyggelse mod eksplosioner, som potentielt kan være utroligt farlige. I forhold til dette skal arbejdsgiveren træffe nogle organisatoriske samt tekniske foranstaltninger, der er i overensstemmelse med de gældende principper. Først og fremmest må arbejdsgiveren forhindre, at der bliver dannet eksplosive atmosfærer. Herudover må vedkommende ydermere forhindre, at det ikke er muligt at antænde disse eksplosive atmosfærer på grund af aktivitetens unikke art. Ud over det må arbejdsgiver ligeledes sikre sig, at eksplosionen ikke kan brede sig, og i forbindelse med det må arbejdsgiver begrænse samtlige skadelige virkninger, der kan forekomme i forbindelse med eksplosionen. Dette er alt sammen for at sikre arbejdstagerens sikkerhed og sundhed i forhold til vedkommendes specifikke arbejdsopgave. Brugerdirektivet omfatter altså en række minimumsforskrifter, som arbejdsgiveren er nødsaget til at tage meget alvorligt, da det vedrører arbejdstagerens sundhedsbeskyttelse og sikkerhed.

 

Hvad er et Eksplosionsforsikringsdokument?

I forbindelse med førnævnte direktiv må arbejdsgiveren ligeledes udarbejde et såkaldt Eksplosionssikringsdokument, som også er kendt som Udvidet APV, såfremt der er tale om arbejde i områder, hvor der potentielt er risiko for eksplosiv atmosfære. I Eksplosionssikringsdokumentet skal der fremgå en lang række ting, som en bemyndiget instans kan være behjælpelig med at udrede. Af dokumentet skal der blandt andet fremgå en undersøgelse af et eventuelt støv- eller gasudslip, og herudover skal det fremgå, at samtlige eksplosionsrisici er vurderet og kortlagt. Ydermere skal der fremgå en klassificering af samtlige områder på arbejdspladsen, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og denne klassificering af områder skal angives i zoner. Disse områder skal desuden være mærket med tydelige skilte ved zonernes indgange, og der skal desuden findes anvendelse for zonerne i ATEX-direktivets minimumsforskrifter. Dette skal fremgå tydeligt af dokumentet. Herudover skal det også fremgå, at der er blevet truffet en række foranstaltninger i forhold til både vedligeholdelse og anvendelse af arbejdsudstyr og -steder, som er forsvarlige sikkerhedsmæssigt, og endelig at dokumentet er blevet udarbejdet, inden det pågældende arbejde er påbegyndt. Det skal desuden nævnes, at dokumentet skal revideres hver gang, at der bliver foretaget ændringer af væsentlig karakter, eller når der sker ombygning eller udvidelse af arbejdsstedet.

 

Få hjælp som virksomhed til kvalitetsstyring

ATEX omfatter altså en lang række foranstaltninger, som er vigtige, at man som arbejdsgiver og -tager er fuldt opmærksom på, da det ellers kan få fatale følger. Kvalitetsstyringen bliver altså mere og mere tidskrævende og omfattende for virksomheder rundt omkring i landet, og derfor findes der bemyndigede instanser til afhjælpningen af dette. Disse instanser tilstræber desuden at yde en service, der er tilpasset den enkelte kunde, og den er dermed meget effektiv, og herudover arbejder instanserne løbende på at forbedre og udvikle deres ydelser, så de bedre kan imødekomme den enkelte kundes krav. Det gør de blandt andet ved at udarbejde procedurer, der er nemme at læse og forstå, så man som virksomhed for eksempel lettere kan udforme det førnævnte Eksplosionssikringsdokument. Du kan desuden vide dig sikker på, når du modtager rådgivning fra en bemyndiget instans, at de alle vejleder i overensstemmelse med ATEX-direktivet, og det er således din sikkerhed for, at du altid handler efter bogen.

 

Direktivet skal fremgå af overensstemmelseserklæringen

Er du stadig i tvivl om, hvad ATEX-certifikatet egentlig dækker over, og i hvilken sammenhæng det er relevant, giver vi dig her et tænkt eksempel. Er du for eksempel i gang med at udvikle en maskine, som skal stå i en eksplosiv atmosfære, skal den være mærket efter ATEX-direktivet. Al udstyr, der er blevet konstrueret efter juni 2003, skal nemlig være mærket efter direktivet samt de standarder, der er blevet anvendt, såfremt udstyret placeres i et zoneklassificeret område. Det skal desuden nævnes, at navnet på direktivet skal fremgå klart og tydeligt af overensstemmelseserklæringen. Der er mange, der er af den opfattelse, at man blot kan købe et ATEX-mærke hos en myndighed, men dette er bestemt ikke sandt. I stedet får du certifikatet fra et bemyndiget organ. Derudover skal det nævnes, at mærkningen skal placeres på udstyret, og det skal som regel placeres samme sted som CE-mærket. Erklæringen skal indeholde forskellig relevant information, herunder en reference til ATEX-certifikatet, samt efter hvilke standarder det pågældende udstyr er blevet risikovurderet.

 

Hvornår skal udstyr godkendes?

Der er desuden mange, der er i tvivl om, hvorvidt deres udstyr skal godkendes eller ej. Dette afhænger af, i hvilken zone det pågældende udstyr skal anvendes. Skal udstyret for eksempel anvendes i zone 0 eller 20, skal det være udstyret med et ATEX-certifikat, som du får fra et bemyndiget organ. Dette gør sig desuden gældende, såfremt udstyret er blevet fremstillet til eget brug. Skal udstyret i stedet anvendes i zone 21 eller 22, kan fabrikanten selv risikovurdere anlægget og ikke-elektriske maskiner, der befinder sig i Materielgruppe 2, efter relevante standarder. Der findes en lang række instanser, der fungerer som bemyndigede organer, som er blevet udvalgt af Arbejdstilsynet. Disse kan udarbejde relevante ATEX-certifikater og risikovurderinger, og det gør sig både gældende for ikke-elektrisk samt elektrisk udstyr.

 

Udstyr til eget brug skal også certificeres

Det bør nu fremgå klart og tydeligt, at udstyr, der skal anvendes i zone 0, 1, 20 og 21, altid skal certificeres, og det gør sig også gældende, såfremt det skal benyttes til eget brug. Det gør sig gældende for udstyr for kategori 1 og 2. Det er desuden relevant at nævne, såfremt der er tale om udstyr for kategori 1, og der er tale om fremstilling til eget brug, at man skal opfylde de præcis samme krav, som hvis man skulle markedsføre materiellet, da man bliver betragtet som fabrikant. Er der tale om udstyr til kategori 2, er der desuden ikke yderligere krav om tredjepartsprøvning eller -certificering. Dog skal der udarbejdes et såkaldt teknisk dossier, og dette skal indleveres til et bemyndiget organ, som efterfølgende skal opbevare det. Det skal desuden opdateres løbende med ændringer.

 

Der skal altid udarbejdes et teknisk dossier

Er der i stedet tale om kategori 3-udstyr, som skal anvendes enten i zone 2 eller 22, eksisterer der ingen krav om ATEX-certificering. Til gengæld må der altid udarbejdes et teknisk dossier, og dette skal være i overensstemmelse med erklæringen og desuden opbevares hos fabrikanten. Ydermere bør man være særligt opmærksom på, at materiellet altid skal Ex-mærkes. Alle standarderne, der har lagt til grund for selve vurderingen, skal desuden fremgå klart og tydeligt af erklæringen. Endelig kan alt udstyr, der oprindeligt er blevet certificeret til enten kategori 1 eller 2, også anvendes i et kategori 3-område.

 

Ligger du stadig inde med spørgsmål i forhold til ATEX-certificering, anbefales det, at du tager kontakt til et bemyndiget organ. Dette kan som allerede nævnt udstede ATEX-certifikater for materiel, der skal anvendes i områder, hvor der er en potentiel risiko for eksplosiv atmosfære. Det kan ikke siges nok gange, at det er utroligt vigtigt, at man som arbejdsgiver sørger for at tage ATEX-direktivet yderst alvorligt, da det omhandler sikkerheden for den enkelte medarbejder.